Regulamin

/
Regulamin

Przed rozpocz臋ciem korzystania ze sklepu internetowego www.jubilermonika.pl Us艂ugobiorcy s膮 zobowi膮zani zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 Regulaminu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.JUBILERMONIKA.PL

 

I. Postanowienia og贸lne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres us艂ug elektronicznych
IV. Warunki 艣wiadczenia i zawierania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych
V. Warunki zawierania um贸w sprzeda偶y
VI. Sposoby p艂atno艣ci
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwi膮zania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych
IX. Tryb post臋powania reklamacyjnego
X. Prawo odst膮pienia od umowy
XI. W艂asno艣膰 intelektualna
XII. Postanowienia dotycz膮ce przedsi臋biorc贸w (B2B)
XIII. Postanowienia ko艅cowe

 

I. POSTANOWIENIA OG脫LNE

 1. Sklep internetowy dzia艂aj膮cy pod adresem http://www.jubilermonika.pl/ prowadzony jest przez W艂odzimierza Jesio艂owskiego wykonuj膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 鈥濳AMO鈥 W艂odzimierz Jesio艂owski wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres do dor臋cze艅: ul. Kolejowa 5, 87-640 Czernikowo, NIP: 8930002138, REGON: 871692420, adres poczty elektronicznej (e-mail): e-sklep@jubilermonika.pl, tel. +48 54 231 26 49.
 2. Sklep http://www.jubilermonika.pl/ dzia艂a na zasadach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin okre艣la rodzaje i zakres us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Sklep http://www.jubilermonika.pl/, zasady 艣wiadczenia tych us艂ug, warunki zawierania i rozwi膮zywania um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz Um贸w Sprzeda偶y Produktu, a tak偶e tryb post臋powania reklamacyjnego.
 4. Ka偶dy Us艂ugobiorca z chwil膮 podj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do korzystania z Us艂ug Elektronicznych Sklepu http://www.jubilermonika.pl/, zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie si臋 z Regulaminem i akceptacja jego postanowie艅 w czasie sk艂adania Zam贸wienia.
 6. Sklep http://www.jubilermonika.pl/ prowadzi sprzeda偶 detaliczn膮 Produkt贸w, za po艣rednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 7. Produkty oferowane w Sklepie s膮聽nowe, wolne od wad prawnych i zosta艂y legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produkt贸w, nazwy firm i ich loga u偶yte na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://www.jubilermonika.pl/ nale偶膮 do ich w艂a艣cicieli i s膮 u偶ywane wy艂膮cznie w celach identyfikacyjnych. Mog膮 by膰 one zastrze偶onymi znakami towarowymi. Wszystkie materia艂y, opisy i zdj臋cia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://www.jubilermonika.pl/ u偶yte s膮 w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy
 10. Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 11. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( U. 2014 poz. 827),
 12. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.

 

II. DEFINICJE

 1. DZIE艃 ROBOCZY 鈥 jeden dzie艅 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI 鈥 formularz dost臋pny na stronie internetowej http://www.jubilermonika.pl/ umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAM脫WIENIA 鈥 formularz dost臋pny na stronie internetowej http://www.jubilermonika.pl/ umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia.
 4. KONSUMENT 鈥 osoba fizyczna, kt贸ra dokonuje z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 5. KLIENT 鈥 Us艂ugobiorca, kt贸ry zamierza zawrze膰 lub zawar艂 Umow臋 Sprzeda偶y ze Sprzedawc膮.
 6. KONTO 鈥 oznaczony indywidualn膮 nazw膮 (loginem) oraz has艂em, zbi贸r zasob贸w w systemie teleinformatycznym Us艂ugodawcy, w kt贸rym gromadzone s膮 dane Us艂ugobiorcy w tym informacje o z艂o偶onych Zam贸wieniach.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP – Sklep internetowy Us艂ugodawcy dzia艂aj膮cy pod adresem http://www.jubilermonika.pl/.
 9. SPRZEDAWCA, US艁UGODAWCA 鈥 W艂odzimierz Jesio艂owski wykonuj膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 鈥濳AMO鈥 W艂odzimierz Jesio艂owski, ul. Kolejowa 5, 87-640 Czernikowo, NIP: 8930002138, REGON: 871692420.
 10. SYSTEM OPINII – us艂uga elektroniczna udost臋pniona Klientom przez Us艂ugodawc臋, umo偶liwiaj膮ca zamieszczanie opinii dotycz膮cych przebiegu i realizacji transakcji.
 11. PRODUKT 鈥 dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma albo us艂uga, b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 12. UMOWA SPRZEDA呕Y 鈥 Umowa Sprzeda偶y Produktu zawarta mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu.
 13. US艁UGOBIORCA 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮 korzystaj膮ca z Us艂ugi Elektronicznej.
 14. US艁UGA ELEKTRONICZNA 鈥 us艂uga 艣wiadczona drog膮 elektroniczn膮 przez Us艂ugodawc臋 na rzecz Us艂ugobiorcy za po艣rednictwem Sklepu.
 15. ZAM脫WIENIE – o艣wiadczenie woli Klienta stanowi膮ce ofert臋 zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu ze Sprzedawc膮.
 16. NEWSLETTER鈥 Us艂uga Elektroniczna pozwalaj膮ca Us艂ugobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Us艂ugobiorc臋 adres e-mail bezp艂atnych informacji pochodz膮cych od Us艂ugodawcy, dotycz膮cych Produkt贸w dost臋pnych w Sklepie.

 

III. RODZAJ I ZAKRES US艁UG ELEKTRONICZNYCH

 1. Us艂ugodawca umo偶liwia za po艣rednictwem Sklepu korzystanie z Us艂ug Elektronicznych takich jak:
 2. zawieranie Um贸w Sprzeda偶y Produktu,
 3. prowadzenie Konta w Sklepie,
 4. korzystanie z Newslettera,
 5. zamieszczanie opinii.
 6. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych na rzecz Us艂ugobiorc贸w w Sklepie odbywa si臋 na warunkach okre艣lonych w Regulaminie.
 7. Us艂ugodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu tre艣ci reklamowych. Tre艣ci te, stanowi膮 integraln膮 cz臋艣膰 Sklepu i prezentowanych w nim materia艂贸w.

 

IV. WARUNKI 艢WIADCZENIA I ZAWIERANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH

 1. 艢wiadczenie Us艂ug Elektronicznych okre艣lonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Us艂ugodawc臋 jest nieodp艂atne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
 3. umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na umo偶liwieniu z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 z艂o偶enia Zam贸wienia albo zaprzestania jego sk艂adania przez Us艂ugobiorc臋.
 5. umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej polegaj膮cej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Us艂ugobiorc臋.
 7. Wymagania techniczne niezb臋dne do wsp贸艂pracy z systemem teleinformatycznym, kt贸rym pos艂uguje si臋 Us艂ugodawca:
  1. komputer z dost臋pem do Internetu,
  2. dost臋p do poczty elektronicznej,
  3. przegl膮darka internetowa,
  4. w艂膮czenie w przegl膮darce internetowej Cookies oraz Javascript.
 8. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do korzystania ze Sklepu w spos贸b zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj膮c na uwadze poszanowanie d贸br osobistych i praw w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.
 9. Us艂ugobiorca zobowi膮zany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Us艂ugobiorc臋 obowi膮zuje zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.
 11. Us艂ugodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usuni臋cia opinii, kt贸rych charakter mo偶e narusza膰 postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa lub zasady wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego oraz dobre obyczaje, w szczeg贸lno艣ci gdy zawieraj膮 elementy:
  1. powszechnie uznane za obra藕liwe lub wulgarne,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
  4. nosz膮ce znamiona przest臋pstw lub czyn贸w nieuczciwej konkurencji,
  5. naruszaj膮ce prawa autorskie oraz prawa w艂asno艣ci intelektualnej,
  6. szkodz膮ce dobremu imieniu lub wizerunkowi Us艂ugodawcy lub os贸b trzecich, wprowadzaj膮ce w b艂膮d Us艂ugobiorc贸w.

 

V. WARUNKI ZAWIERANIA UM脫W SPRZEDA呕Y

 1. Informacje znajduj膮ce si臋 na stronach internetowych Sklepu nie stanowi膮 oferty w rozumieniu przepis贸w prawa. Klient sk艂adaj膮c Zam贸wienie, sk艂ada ofert臋 kupna okre艣lonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w z艂otych polskich (PLN) i zawiera wszystkie sk艂adniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera koszt贸w dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wi膮偶膮ca w chwili z艂o偶enia przez Klienta Zam贸wienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale偶nie od zmian cen w Sklepie, kt贸re mog膮 si臋 pojawi膰 w odniesieniu do poszczeg贸lnych Produkt贸w po z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia.
 4. Produkty w promocji (wyprzeda偶y) posiadaj膮 limitowan膮 liczb臋 sztuk i Zam贸wienia na nie b臋d膮 realizowane wed艂ug kolejno艣ci ich wp艂ywania a偶 do wyczerpania si臋 zapas贸w danego Produktu.
 5. Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 poprzez witryn臋 internetow膮 za pomoc膮 Formularza Zam贸wie艅 (Sklep http://www.jubilermonika.pl/) 鈥 24 godziny na dob臋 przez ca艂y rok.
 6. Sklep realizuje Zam贸wienia z艂o偶one od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9:00 do 17:00 Zam贸wienia z艂o偶one w Dni Robocze po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz 艣wi臋ta,b臋d膮 rozpatrywane nast臋pnego Dnia Roboczego.
 7. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzeda偶y niezb臋dne jest wcze艣niejsze z艂o偶enie przez Klienta Zam贸wienia udost臋pnionymi przez Sprzedawc臋 sposobami.
  2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca, niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie jednocze艣nie przyjmuj膮c Zam贸wienie, co powoduje zwi膮zanie Klienta jego Zam贸wieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyj臋cie Zam贸wienia do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie wiadomo艣ci e-mail, kt贸ra zawiera:
   • potwierdzenie wszystkich istotnych element贸w Zam贸wienia,
   • o艣wiadczenie o prawie do odst膮pienia od umowy,
   • pouczenie o prawie do odst膮pienia od umowy,
   • niniejszy Regulamin.
  3. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta wiadomo艣ci e-mail, o kt贸rej mowa w pkt 8 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem, a Sprzedawc膮.
 8. Ka偶da Umowa Sprzeda偶y b臋dzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), kt贸ry b臋dzie do艂膮czany do przesy艂ki.

 

VI. SPOSOBY P艁ATNO艢CI

 1. Sprzedawca udost臋pnia nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci:
 2. p艂atno艣膰 przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 3. p艂atno艣膰 przy odbiorze za tzw. pobraniem,
 4. p艂atno艣膰 za po艣rednictwem elektronicznych serwis贸w p艂atno艣ci (PayPal, Przelewy24.pl).
 5. W przypadku p艂atno艣ci przelewem, wp艂aty nale偶y dokona膰 na rachunek bankowy numer
  03 1020 5011 0000 9802 0309 3473 (PKO BP SA) 鈥濳AMO鈥 W艂odzimierz Jesio艂owski, ul. Kolejowa 5, 87-640 Czernikowo, NIP: 8930002138. W tytule przelewu nale偶y wpisa膰 “Zam贸wienie nr……..”
 6. W przypadku p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ka wysy艂ana jest po weryfikacji poprawno艣ci danych adresowych.
 7. W przypadku p艂atno艣ci za po艣rednictwem elektronicznych serwis贸w p艂atno艣ci Klient dokonuje zap艂aty przed rozpocz臋ciem realizacji Zam贸wienia. Elektroniczne serwisy p艂atno艣ci umo偶liwiaj膮 dokonanie p艂atno艣ci za pomoc膮 karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich bank贸w. Produkt zostanie wys艂any dopiero po jego op艂aceniu.
 8. Klient zobowi膮zany jest do dokonania zap艂aty ceny z tytu艂u Umowy Sprzeda偶y w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej.

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu s膮 ustalane w trakcie procesu sk艂adania Zam贸wienia i s膮 uzale偶nione od wyboru sposobu p艂atno艣ci oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty s膮 wysy艂ane za po艣rednictwem firmy kurierskiej (DPD).
 3. Na termin dostawy Produktu sk艂ada si臋 czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewo藕nika:
 4. Czas kompletowania Produktu okre艣lony jest na stronie danego produktu i wynosi, w zale偶no艣ci od towaru, od 2 do 14 dni roboczych.
 5. Dostawa Produktu przez przewo藕nika nast臋puje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa nast臋puje wy艂膮cznie w Dni Robocze z wy艂膮czeniem sob贸t, niedziel i 艣wi膮t).

 

VIII. WARUNKI ROZWI膭ZYWANIA UM脫W O 艢WIADCZENIE US艁UG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej:
 2. Wypowiedzeniu mo偶e ulec umowa o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 3. Us艂ugobiorca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie stosownego o艣wiadczenia za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@jubilermonika.pl
 4. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej o charakterze ci膮g艂ym i bezterminowym w przypadku, gdy Us艂ugobiorca narusza Regulamin, w szczeg贸lno艣ci, gdy dostarcza tre艣ci o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcze艣niejszym wezwaniu do zaprzestania narusze艅 z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po up艂ywie 7 dni od dnia z艂o偶enia o艣wiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przysz艂o艣膰.
 6. Us艂ugodawca i Us艂ugobiorca mog膮 rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej w ka偶dym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. TRYB POST臉POWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje w razie braku zgodno艣ci towaru z umow膮:
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy wobec Klienta b臋d膮cego Konsumentem, z tytu艂u braku zgodno艣ci towaru z umow膮, s膮 okre艣lone w ustawie聽 z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 3. Zawiadomienia o wadach dotycz膮cych Produktu oraz zg艂oszenie odpowiedniego 偶膮dania mo偶na dokona膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@jubilermonika.pl lub pisemnie na adres: Jubiler Monika ul. 3-go Maja 35, 87-800 W艂oc艂awek.
 4. W powy偶szej wiadomo艣ci e-mail nale偶y poda膰 jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u艂atwi膮 i przyspiesz膮 rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc臋.
 5. Gdy jest to niezb臋dne dla oceny wad fizycznych Produktu, nale偶y go dostarczy膰 na adres: Jubiler Monika ul. 3-go Maja 35, 87-800 W艂oc艂awek.
 6. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania Klienta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni. Odpowied藕 w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta spos贸b.
 7. W przypadku reklamacji Klienta b臋d膮cego Konsumentem 鈥 nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzgl臋dnieniem.
  W zwi膮zku z uzasadnion膮 reklamacj膮 Klienta b臋d膮cego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 8. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych przez Us艂ugodawc臋:
 9. Reklamacje zwi膮zane ze 艣wiadczeniem Us艂ug Elektronicznych za po艣rednictwem Sklepu Us艂ugobiorca mo偶e sk艂ada膰 za po艣rednictwem poczty elektronicznej na adres: e-sklep@jubilermonika.pl
 10. W powy偶szej wiadomo艣ci e-mail, nale偶y poda膰 jak najwi臋cej informacji i okoliczno艣ci dotycz膮cych przedmiotu reklamacji, w szczeg贸lno艣ci rodzaj i dat臋 wyst膮pienia nieprawid艂owo艣ci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie u艂atwi膮 i przyspiesz膮 rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋.
 11. Rozpatrzenie reklamacji przez Us艂ugodawc臋 nast臋puje niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.
 12. Odpowied藕 Us艂ugodawcy w sprawie reklamacji jest wysy艂ana na adres e-mail Us艂ugobiorcy podany w zg艂oszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Us艂ugobiorc臋 spos贸b.

 

X. PRAWO ODST膭PIENIA OD UMOWY

 1. Klient b臋d膮cy jednocze艣nie Konsumentem, kt贸ry zawar艂 umow臋 na odleg艂o艣膰, mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyn, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wys艂anie wr臋czonego przez Sklep o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.
 2. W razie odst膮pienia od umowy, Umowa Sprzeda偶y jest uwa偶ana za niezawart膮, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowi膮za艅. To, co strony 艣wiadczy艂y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, 偶e zmiana by艂a konieczna w granicach zwyk艂ego zarz膮du. Zwrot powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Produktu b臋d膮ce wynikiem korzystania z niego w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu warto艣ci Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
 5. Je偶eli Konsument wybra艂 spos贸b dostawy Produktu inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w.
 6. Konsument odst臋puj膮cy od Umowy Sprzeda偶y, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdzia艂u, ponosi jedynie koszty odes艂ania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Termin czternastodniowy, w kt贸rym Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy, liczy si臋 od dnia w kt贸rym Konsument obj膮艂 Produkt w posiadanie.
 8. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzeda偶y:

– w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

– w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest Us艂uga, je偶eli Sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 Konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po jego spe艂nieniu przez Sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy.

9. Prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y przys艂uguje zar贸wno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drug膮 stron臋 umowy swojego zobowi膮zania w terminie 艣ci艣le okre艣lonym.

 

XI. W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie tre艣ci zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://www.jubilermonika.pl/ korzystaj膮 z ochrony prawno autorskiej i (z zastrze偶eniem pkt 8 Rozdzia艂u I oraz element贸w wykorzystywanych na zasadzie licencji) s膮 w艂asno艣ci膮 W艂odzimierza Jesio艂owskiego wykonuj膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 鈥濳AMO鈥 W艂odzimierz Jesio艂owski, adres miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci oraz adres do dor臋cze艅: ul. Kolejowa 5, 87-640 Czernikowo,聽 NIP: 8930002138, REGON: 871692420. Us艂ugobiorca ponosi pe艂n膮 odpowiedzialno艣膰 za szkod臋 wyrz膮dzon膮 Us艂ugodawcy, b臋d膮c膮 nast臋pstwem u偶ycia jakiejkolwiek zawarto艣ci strony http://www.jubilermonika.pl/, bez zgody Us艂ugodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyra藕nej pisemnej zgody Us艂ugodawcy, kt贸regokolwiek z element贸w sk艂adaj膮cych si臋 na tre艣膰 oraz zawarto艣膰 strony http://www.jubilermonika.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przys艂uguj膮cego Us艂ugodawcy i skutkuje odpowiedzialno艣ci膮 cywilnoprawn膮 oraz karn膮.

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE PRZEDSI臉BIORC脫W (B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotycz膮ce wy艂膮cznie Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przys艂uguje prawo odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y zawartej z Klientem nieb臋d膮cym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y w tym wypadku mo偶e nast膮pi膰 bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta nieb臋d膮cego Konsumentem 偶adnych roszcze艅 w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 w stosunku do Klient贸w nieb臋d膮cych Konsumentami udost臋pnione przez niego sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty cz臋艣ci b膮d藕 ca艂o艣ci ceny sprzeda偶y bez wzgl臋du na wybrany przez Klienta spos贸b p艂atno艣ci oraz fakt zawarcia Umowy Sprzeda偶y.
 4. Korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z Produktem oraz niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodz膮 na Klienta nieb臋d膮cego Konsumentem z chwil膮 wydania przez Sprzedawc臋 Produktu przewo藕nikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta艂e od momentu przyj臋cia Produktu do przewozu a偶 do wydania go Klientowi, jak r贸wnie偶 za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.
 5. W przypadku wys艂ania Produktu do Klienta za po艣rednictwem przewo藕nika Klient nie b臋d膮cy Konsumentem jest zobowi膮zany zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika.
 6. Us艂ugodawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes艂anie Us艂ugobiorcy nieb臋d膮cemu Konsumentem o艣wiadczenia o wypowiedzeniu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KO艃COWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane s膮 zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci Regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie maj膮 w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynik艂e z Um贸w Sprzeda偶y mi臋dzy Sklepem, a Konsumentami b臋d膮 rozstrzygane w pierwszej kolejno艣ci na drodze negocjacji, z intencj膮 polubownego zako艅czenia sporu. Je艣li jednak nie by艂oby to mo偶liwe, lub te偶 by艂oby niesatysfakcjonuj膮ce dla kt贸rejkolwiek ze stron, spory b臋d膮 rozstrzygane przez w艂a艣ciwy s膮d powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdzia艂u.
 4. S膮dowe rozstrzyganie spor贸w:
 5. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Us艂ugodawc膮, a Us艂ugobiorc膮 (Klientem) b臋d膮cym jednocze艣nie Konsumentem zostaj膮 poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z przepisami kodeksu post臋powania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 6. Ewentualne spory powsta艂e pomi臋dzy Us艂ugodawc膮, a Us艂ugobiorc膮 (Klientem) nieb臋d膮cym jednocze艣nie Konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Us艂ugodawcy.
 7. Klient b臋d膮cy Konsumentem ma r贸wnie偶 prawo do skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozstrzygania spor贸w w szczeg贸lno艣ci poprzez z艂o偶enie po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego wniosku o wszcz臋cie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez s膮d polubowny (wniosek mo偶na pobra膰 na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Sta艂ych Polubownych S膮d贸w Konsumenckich dzia艂aj膮cych przy Wojew贸dzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dost臋pny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument mo偶e skorzysta膰 tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w.聽 Pozas膮dowe dochodzenie roszcze艅 po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego jest bezp艂atne.
 8. Konsument w celu polubownego rozwi膮zania sporu mo偶e w szczeg贸lno艣ci z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dost臋pnej pod adresem:聽http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Ceny obowi膮zuj膮ce w sklepie internetowym mog膮 r贸偶ni膰 si臋 od cen w sklepach stacjonarnych prowadzonych przez KAMO W艂odzimierz Jesio艂owski.

Zacznij pisa膰 i naci艣nij Enter, aby wyszuka膰

Tw贸j koszyk

Brak produkt贸w w koszyku.

error: Kopiowanie tre艣ci i zdj臋膰 jest zabronione!